W celu dokonania czynności notarialnej, w tym sporządzenia projektu aktu notarialnego, konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem dokumentów niezbędnych do przygotowania danej umowy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do każdej czynności wymagane są następujące dane stron:

 Osoba fizyczna
 (dane z dowodu osobistego lub paszportu)

 • imiona,
 • nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • nr dowodu osobistego lub paszportu,

  Osoba prawna

 • pełna nazwa,
 • forma prawna,
 • siedziba,
 • NIP,
 • REGON,
 • aktualny odpis z KRS,
 • członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.

W celu ustalenia wymaganych dokumentów do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią osobisty,  telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Przykładowo, w celu sporządzenia aktu notrialnego potrzebne będą:

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

1) numer księgi wieczystej,
2) dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
3) podstawa nabycia nieruchomości, np.: akt notarialny (m. in. umowa sprzedaży, umowa darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
4) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
5) zaświadczenie o braku zaległości z opłatami eksploatacyjnymi,
6) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
7) cena sprzedaży i sposób jej płatności,
8) termin wydania lokalu,
9) numer rachunku bankowego strony sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
10) oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu;
 
DAROWIZNA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 
1) numer księgi wieczystej,
2) dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
3) podstawa nabycia nieruchomości, np.: akt notarialny (m. in. umowa sprzedaży, umowa darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
4) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
5) zaświadczenie o braku zaległości z opłatami eksploatacyjnymi;

 
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 
1) numer księgi wieczystej (jeśli jest założona),
2) dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zadłużenia w płatności opłat,
4) podstawa nabycia, np.: przydział lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
5) cena sprzedaży i warunki jej płatności,
6) data wydania lokalu,
7) numer rachunku bankowego strony sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
8) oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu;

SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 
1) numer księgi wieczystej,
2) dowody osobiste lub paszporty stron umowy,
3) podstawa nabycia nieruchomości, np.: akt notarialny (m. in. umowa sprzedaży, umowa darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
4) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  1 stycznia 2007 r., a po dniu 1 stycznia 2007 r. – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
5) wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków, a w przypadku konieczności odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej,
6) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem czynności jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi geodezyjnemu, a podział ten nie został dotychczas ujawniony w księdze wieczystej,
7) zaświadczenie o  przeznaczeniu nieruchmości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z zaświadczeiem o rewitalizacji,
8) cena sprzedaży i warunki jej płatności,
9) data wydania nieruchomości,
10) numer konta bankowego strony sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
11) oświadczenie banku o udzieleniu kredytu wraz z pełnomocnictwami osób, których podpisy znajdują się na tym oświadczeniu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego;

 
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 
1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2) dowody osobiste lub paszporty spadkobierców,
3) numer PESEL spadkodawcy (np. unieważniony dowód osobisty, a w razie jego braku- zaświadczenie z gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy o numerze PESEL),
4) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, noszących nazwisko spadkodawcy albo odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zmienili nazwisko zawierając małżeństwo,
5) testamenty spadkodawcy, łącznie z odwołanymi;
 
 
OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU (do 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do dziedziczenia)
 
1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2) dowody osobiste lub paszporty spadkobierców odrzucających spadek,
3) imiona, nazwiska, adresy zamieszkania pozostałych osób należacych do kręgu spadkobierców ustawowych spadkodawcy;
 
 
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)

1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania,

2) odpis skrócony aktu małżeństwa (przy umowie po zawarciu związku małżeńskiego);

  

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

1) umowa majątkowa małżeństwa ustanawiająca rozdzielność majątkową lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego,

2) w zależności od tego co jest przedmiotem umowy – dokumenty takie jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

 

PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

1) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

2) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

3) opis nieruchomości wraz z numerem księgi wieczystej;

 

TESTAMENT

1) dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

2) dane osobowe osoby powoływanej do spadku (nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania).

 

OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM PODDANANIU SIĘ EGZEKUCJI

1) dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

2) dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji.

 

 OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Z NAJMU OKAZJONALNEGO

1) dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

2)  umowa najmu okazjonalnego,

3) oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego) wskazujące adres lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu.

 

 DZIAŁ SPADKU

1) dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer  PESEL, adres zamieszkania),

2) opis przedmiotu/przedmiotów umowy,

3) określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości),

4) określenie, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze Spadkobierców,

5) określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,

6) określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie,

7) wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,

8) zaświadczenie(a) z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

ul. Dąbrowskiego 8 lok. 5

42-202 Częstochowa

tel./faks: +48 (34) 324 24 30

tel. kom.: +48 602 333 646

e-mail: kancelaria@notariuszpilarz.pl