Sporządzamy wszelkie czynności notarialne, przewidziane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do katalogu sporządzanych w Kancelarii Notarialnej czynności należą w szczególności:

 •  umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy o dział spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;
 •  umowy przedwstępne zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  oświadczenia o ustanowieniu hipotek;
 •  oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 •  akty ustanowienia służebności oraz użytkowania;
 •  umowy o dożywocie;
 •  pełnomocnictwa;
 •  testamenty;
 •  protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 •  akty poświadczenia dziedziczenia;
 •  umowy majątkowe małżeńskie;
 •  umowy o podział majątku wspólnego małżonków;
 •  akty ustanowienia fundacji;
 •  umowy i protokoły spółek;
 •  poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;
 •  poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem;
 •  poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 •  przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 •  sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu;
 •  sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie  (taksa notarialna), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT w stawce 23%.

Podstawą obliczenia wysokości taksy notarialnej jest wartość przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

1) do 3000 zł–100zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Określone rodzaje czynności mają swoją stałą wartość taksy notarialnej, a należą do nich m. in:

 • umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 • umowa majątkowa małżeńska– 400 zł;
 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;
 • poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać: na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł;
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 • poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł.

Notariusz w związku z dokonywaniem czynności notarialnych pobiera również wymagane prawem podatki i opłaty (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe). Pobrane podatki i opłaty odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych instytucji.

Stawki podatku  od czynności cywilnoprawnych wynoszą:

1)  od umowy sprzedaży: 

a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b) innych praw majątkowych - 1%;

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%;

3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1% (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy);

4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5% (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy);

5) od ustanowienia hipoteki:

a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%,

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł;

6) od umowy spółki - 0,5%.

W celu ustalenia wysokości wszelkich należnych opłat od czynności notarialnych, prosimy o kontakt z  Kancelarią (osobisty, telefoniczny lub mailowy).

Adres:

ul. Dąbrowskiego 8 lok. 5

42-202 Częstochowa

tel./faks: +48 (34) 324 24 30

tel. kom.: +48 602 333 646

e-mail: kancelaria@notariuszpilarz.pl